ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Добре дошли в нашия уебсайт https://mebeligrande.com

https://mebeligrande.com (МЕБЕЛИ ГРАНДЕ) е уебсайт с онлайн магазин за продажба на продуки, които се използват от потребителите при условията, посочени по-долу.

Моля, запознайте се с настоящите условия, тъй като достъпът до разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите и продуктите на МЕБЕЛИ ГРАНДЕ изисква съгласие, че сте запознати, разбирате и приемате настоящите Общи условия. Тези общи условия се прилагат при първоначален достъп до Уебсайта и Услугите и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии и устройства, от които са достъпни услугите на Онлайн магазина .

“ МЕБЕЛИ ГРАНДЕ“ не носи отговорност за съдържанието на Вашите продукти и продуктите на останалите потребители на онлайн магазина . Призоваваме Ви да не злоупотребявате с нея и да публикувате продуктите си с коректно попълнена информация. Колкото по-точна и конкретна е една обява, толкова по-лесно ще намерите каквото търсите.

Въведение

Чл.1. Приложимост

1.1. Администратор на Онлайн магазина https://mebeligrande.com “Вестео“ ЕООД , регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК BG205534138, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла Слатина,  ул. „Сладница“ № 18.

1.2. Общите условия се прилагат еднакво за всички потребители на онлайн магазина . Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. https://mebeligrande.com не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.

1.3. Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят осъществи достъп за пръв път до Уебсайта или създаде потребителски Профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на Услугите и ресурсите на Уебсайта и са валидни до заличаването (изтриването) на Профила на Потребителя и/или преустановяване използването на Уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на Уебсайта и след закриване на потребителския му Профил.

1.4.1 Общите условия могат да се променят от страна на Администратора поради организационни, нормативни или технически причини, както и да се актуализират периодично по преценка на Администратора, за което Потребителят ще бъде уведомен.

1.4.3 Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Уебсайта. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите от Онлайн магазина услуги, можете по всяко време да преустановите използването на МЕБЕЛИ ГРАНДЕ и да изтриете своя Профил. След изтриване на Профила или прекратяване на договор/споразумение, сключено с МЕБЕЛИ ГРАНДЕ във връзка с ползването на потребителски Профил и/или други услуги в МЕБЕЛИ ГРАНДЕ, Потребителят губи достъп до информацията, предоставена или генерирана в хода на използването на Уебсайта.

1.5. Достъпът до Уебсайта и използването на Услугите ще се счита за изразено съгласие от Потребителя с настоящите Общи условия.

1.6. Създаването на потребителски профил е задължително условие за използване на Услугите, достъпни в Уебсайта и Онлайн магазина . С натискането на бутона “Регистрация”, Потребителят изразява своето изрично и информирано съгласие с настоящите Общи условия, с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Администратора, публикувани в Уебсайта.

Чл.2. Дефиниции

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

“Общи условия”, “ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта https://mebeligrande.com .

“Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес (URL) https://mebeligrande.com , неговите приложения, мобилни и други версии.

“МЕБЕЛИ ГРАНДЕ”, “Платформа” – онлайн магазин за продукти, собственост на Администратора, достъпна за потребителите чрез Уебсайта.
“Администратор” –дружество “Вестео” ЕООД, което управлява и поддържа Уебсайта и Онлайн магазина .

“Потребител” – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия, достъпва Уебсайта, мобилни и други приложения и версии на Уебсайта и използва услугите и ресурсите на Администратора, достъпни в тях.

 “Услуги” – всички услуги на Администратора.

“Артикул” – услугата „Продукт(и)”, която дава възможност на потребителя да закупува в онлайн магазина.

 “Продукт” – създадено от администратора съдържание (текст, изображение, видео и др.), съдържащо услуга / продукт за закупуване.

 “Профил” – съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител на Услугите в Уебсайта.

 “Лимит” – определен от Администратора брой безплатни продукти, които потребител може да публикува в МЕБЕЛИ ГРАНДЕ.

Чл.3. Описание на услугите и политика на съдържанието

3.1. Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно параметрите и условията за тяхното използване, посочени в Уебсайта. Администраторът не е страна по сключваните между потребителите на Онлайн магазина уговорки в техните лични профили.

3.2. Услугите в Онлайн магазина , достъпни за използване от Потребителите, включват следните възможности:

(а) разглеждане на съдържанието на продуктите в Онлайн магазина ;

(б) публикуване на коментари от Потребителите;

(в) възможност за комуникация с други Потребители на Онлайн магазина чрез лични съобщения или по телефон или друг начин, ако такъв е посочен;

(г) публикуване на снимки, видео и текст от Потребителите в техните лични профили;

3.3. По усмотрение на Администратора, Услугите могат да бъдат обновявани, модифицирани, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и преустановявани по всяко време.

3.4. Потребителят използва Услугите и Уебсайта на свой собствен риск и отговорност относно съответствието на използваните услуги с неговите представи и очаквания.

Всички услуги, които сайтът предлага с вкючено ддс

Чл.4. Достъп до Услугите

4.1. Услугите в Онлайн магазина са предназначени за Потребители, които са пълнолетни и дееспособни български граждани. Онлайн магазина е предназначена за употреба както от частни лица така и фирми! С достъпа до Уебсайта и с приемането на настоящите ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

4.2. Потребителите, които осъществяват достъп до Уебсайта от други територии, извън България са отговорни за своите действия в съответствие с всички приложими местни закони на територията, от която се осъществява достъп до Уебсайта.

4.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до Услугите, или да отхвърли искане на Потребител за създаване на регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.

4.4. Потребителски профил може да бъде блокиран или неговите функционалности да бъдат ограничени, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този Профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е извършил или участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на настоящите ОУ и приложенията към тях и/или увреждат правата, свободите и законните интереси на Администратора, потребителите или на трети лица.

4.5. Авторските права на всяка обява принадлежат на Потребителя, който я е публикувал.

4.6. При създаването на потребителски профил, Потребителят има възможност да изрази своето информирано съгласие да получава съобщения и нотификации в мобилните версии на Уебсайта, свързани с продуктите си, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, изпратени от Администратора до регистрирания от Потребителя имейл адрес и телефонен номер.

4.7. Потребителят има право на една регистрация в Уебсайта като физическо лице или фирма.

4.8. Всички права, собственост и законни интереси върху Уебсайта или във връзка с Онлайн магазина , които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

4.9. Продукти се публикуват с включено ддс. Включеното ддс във всеки продукт е създадено с цел да се избегне въпроси ( дали е с ддс и т.н. ) и да не се губи време всички потребител да пита.

4.10. Използването на Онлайн магазина изисква достъп до интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (браузър) или мобилно приложение.

4.11. Изтриването (заличаването) на потребителския Профил може да се извърши само след заявка до Администратора през контактната форма в уеб сайта или директно от вашия профил.

Чл.5. Права, задължения и отговорност на Потребителя
5.1.1 Потребителят има право да регистрира само един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в Онлайн магазина в съответствие с настоящите ОУ. В случай, че един и същи телефонен номер се използва в повече от една регистрация, ще се счита, че последните се администрират от едно и също лице. В този случай една от регистрациите остава активна, а другата ще бъде изтрита.

5.1.2 Потребителят може да прекрати по всяко време използването на Услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил.

5.2. Потребителят се задължава:

(1) Да осъществява достъп до Онлайн магазина и Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на Уебсайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.

(2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от Онлайн магазина , или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от Уебсайта, включително от неговите мобилни версии и приложения.

(3) Да не разстройва пълната или частична функционалност на Уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от Уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.

(4) Да не публикува, изпраща по имейл, или по друг начин да предоставя достъп до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго), което:

 1. е незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено, клеветническо, опетняващо, или увреждащо;
 2. е от политическо естество;
 3. е от порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание;
 4. е расистко или дискриминационноспрямо която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида;
 5. съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице без неговото разрешение;
 6. е невярно или подвеждащо;
 7. съдържа линкове към конкурентни на Онлайн магазина уебсайтове;
 8. рекламира продажбата на незаконни стоки;
 9. нарушава всякакво приложимо международно, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост;
 10. съдържа вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;
 11. нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения и продукти;

или

 1. съдържа подвеждащи данни за контакт с цел да се прикрие действителния произход.

(5) В допълнение Потребителят се задължава да не:

 1. осъществява контакт с потребители, които не желаят да бъдат обезпокоявани;
 2. упражнява тормоз върху други потребители;
 3. събира лични данни относно потребители за търговски или незаконни цели;
 4. използва самоличността на други лица;
 5. публикува съдържание, което е нерелевантно към предмета на дейност на Онлайн магазина ;
 6. използва, показва, публикува, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани данни, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на дейността на Онлайн магазина и нейното съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. „junk mail“, „spam“, „chain letters“, „pyramid schemes“ или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора;

или

 1. прави опити за неоторизиран достъп до Онлайн магазина , сървъра, на който Онлайн магазина се съхранява или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Онлайн магазина .

 

(6) Да публикува коментари, които отговарят на изискванията на ОУ и не нарушават разпоредби на действащото законодателство.

(7) Да не публикува оценки и коментари и да не изпраща съобщения до други потребители, в които се предлагат за продажба стоки от всякакво естество. Потребителите, публикували продукти в нарушение на тази забрана, носят административно наказателна отговорност.

(8) Да пази в тайна имейл адреса и парола за достъп в Онлайн магазина , да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за използване от други лица.

(9) Да не нарушава поверителността на други потребители на Онлайн магазина чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

(10) Да не използва наименованието на МЕБЕЛИ ГРАНДЕ и търговската марка Вестео, включително сходни или близки домейни с „mebeligrande“ и „grandefurniture”, както и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие с разпоредбите на чл. 10 в ОУ.

(11) Да действа добросъвестно и законосъобразно в отношенията си с трети страни и/или други потребители на Услугите на Администратора. Потребителят носи пълна отговорност за вреди във връзка с информацията, която предоставя в продуктите си.

5.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през Профила му съобщения и коментари, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия, извършени през неговия профил във връзка с използването на Онлайн магазина . Потребителят се задължава да обезщети Администратора за всички претърпени загуби и разходи, включително, но не само за наложени имуществени санкции на Администратора в резултат на противоправно поведение от страна на Потребителя.

5.4. Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел препубликуване на коментари.

5.5. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, включително, но не само за всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители и отговаря без ограничения за последиците от своите действия и причинените вреди в пълен размер.

5.6. Във връзка с публикуваното и споделено oт него съдържание, Потребителят потвърждава и гарантира, че: а) за времето, през което съдържанието е налично в Уебсайта притежава необходимите разрешения (права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в Уебсайта и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Администратора във връзка с предоставянето на Услугата; б) има писменото съгласие и/или разрешение на всяко лице, чиито данни се посочват или свързват със съдържанието, публикувано от Потребителя.

5.7. Публикувайки определено съдържание в Онлайн магазина , Потребителят запазва правата си върху съдържанието и носи отговорност за неговата достоверност.

5.8. С публикуване на съдържание, в която и да е публично достъпна част на Уебсайта, Потребителят оправомощава Администратора да налага забрани за неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието, от която и да е трета страна, без необходимото за това изрично разрешениe. Потребителят предоставя на всеки друг потребител на Уебсайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Уебсайта.

Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Уебсайта.

Чл.6. Права и задължения на Администратора

6.1. Администраторът има право:

(1) Да откаже публикуването или да премахне без предупреждение публикувани продукти, коментари и оценки, които: (а) противоречат на настоящите ОУ или на приложимото законодателство; или (б) засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите и други трети лица или друг значим обществен интерес.

(2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови продукти, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ или приложимото действащо законодателство; (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора или на трети страни; (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи; (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Онлайн магазина ; (д) при констатиране от страна на Администратора, че Потребителят използва и достъпва Услугите на Онлайн магазина чрез два профила едновременно, (е) при системно публикуване на неверни данни и заблуждаващо съдържание, (ж) при предлагане на дарение срещу заплащане или друг вид компенсация.

(3) Да разреши или да откаже създаването на нов Профил от Потребител, чийто профил е блокиран, ограничен или заличен от Администратора.

(4) Да отложи публикуването на коментар на Потребител с цел извършване на модерация за съответствието на съдържанието на коментара с настоящите ОУ и приложимото законодателство.

(5) Да променя по собствена преценка категорията на всяка коментар, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се съгласява и приема без възражения, че неговия коментар може да бъде преместен без предупреждение в друга категория, която Администраторът счита, че е правилна и подходяща за съответния коментар.

(6) Да променя по молба на потребител, ако прецени датата на публикуване на безплатните продукти и да ги размества във връзка с последователността на появата им на Онлайн магазина , без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

(7) Да прави промени в Уебсайта и Услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на Услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите решения. Администраторът може по свое усмотрение във връзка с кампании да предоставя бонуси, поощрения и други стимули на избрани от него категории потребители (например продукти в промоция, коментар или статия от  потребителски профил).

(8) Да организира анкети и проучвания с цел подобряване качеството на Услугите, които предоставя. МЕБЕЛИ ГРАНДЕ в качеството си на Администратор има право да използва публикуваните от потребителите коментари и съдържание на сайта за целите на провеждане на организираните от МЕБЕЛИ ГРАНДЕ маркетинг и/или рекламни активности, както и всякакъв друг вид кампании за представяне или популяризиране дейността на МЕБЕЛИ ГРАНДЕ. С публикуването на коментари потребителите се съгласяват този коментар и неговото съдържание на сайта да бъдат ползвани изцяло или отчасти, самостоятелно или заедно с други продукти или коментари, в маркетинг и/или рекламни активности и кампании за представяне или популяризиране дейността на МЕБЕЛИ ГРАНДЕ, като Администратора ще фо информира за това своевременно.

6.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в договорките между потребителите на Онлайн магазина и не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица.

6.3. Администраторът не носи отговорност извън установения в закона минимум за:

(1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на Онлайн магазина и трети лица.

(2) Законността, качеството или безопасността на услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.
(3) Каквито и да е публикации в Онлайн магазина или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.

(4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в Онлайн магазина .

6.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Съответствието на продуктите и съдържанието на сайта с очакванията на потребителите, както и за удовлетворението на Потребителя от избраните от  услуги. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на Услугите или на Уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва Онлайн магазина и Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите и Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът не носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от Потребителя във връзка с използването на Уебсайта, извън предвидените в закона случаи.

(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен по отношение на своите външен вид и характеристики;

(3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.

Условия за покупка

Потребителят може да пазарува от сайта като гост или като регистриран потребител. Процедурата по регистрация е напълно доброволна и безплатна. Потребителят следва да попълни всички места, отбелязани като задължителни. След регистрацията Потребителят може по всяко време да променя въведените данни. В случай, че Потребителят предостави неактуални, неверни, непълни или неточни данни, Дружеството не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право незабавно и без предизвестие да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.

Сключване на договор

Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма, съдържаща данни за получателя, място на доставка, параметри на поръчаната стока, брой, цена и начин на плащане. Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Поръчка със задължение за плащане”. Това действие има правно обвързваща сила. С подаване на заявката се счита, че Потребителят заявява изричното си съгласие, че приема имейл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Незабавно след поръчката Дружеството изпраща на Потребителя имейл – съобщение, с което, че е приета поръчката или го уведомява за липса на заявената стока.

Договорът за онлайн покупка на стока се счита за сключен само след потвърждение на конкретната поръчка от „Вестео“ ЕООД.  С изпращане на потвърждението страните се считат за обвързани от условията, описани в тези общи правила, както и от Закона за защита на потребителите.

Цена и плащане

Всички цени на стоки в сайта са в български лева и не включват разходи за доставка. Дружеството не носи отговорност за различия между тези цени и цените, обявени в други места за продажби на същите стоки.

Дружеството се опитва да проверява непрекъснато, че всички цени, посочени на сайта са точни, без обаче да може да гарантира липсата на грешки. В случай, че бъде открита грешка в цената на поръчана стока, Дружеството ще информира Потребителя възможно най-скоро и ще му даде възможност за препотвърждаване на поръчката на правилната цена или за нейната отмяна.

Начин на плащане: В заявката за поръчка на стока Потребителят указва избрания от него начин на плащане. Плащането става  чрез 1) наложен платеж  – заплащане на поръчката на куриера при доставка на стоката; или авансово, преди доставката, чрез 2) банков превод;

1) Наложен платеж:

Обявената стойност на наложения платеж (цената, която следва да заплатите за закупената стока) се заплаща от получателя на куриера при доставката на пратката, заедно със стойността на куриерската услуга и наложения платеж.

2) Плащане по банков път:

Плащане с банков превод по следната банкова сметка, с титуляр „Вестео“ ЕООД с ЕИК: 205534138, при банка Райфайзен , BIC:RZBBBGSF; IBAN: BG71RZBB91551012031416

Всички цени на стоки в сайта включват опаковане. Транспортните разходи се начисляват и заплащат отделно. В случай, че адресът за доставка е извън територията на Република България, Потребителят следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа, в случай че има такива.

3) Плащане с карта

Можете да заплатите със следните карти: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, VPAY. Използвайки кредитната си карта, данните, които предоставяте остават защитени, тъй като информацията е SSL-криптирана. Данни и информация, получена при плащане с кредитни и дебитни карти, не се съхранява от нас.  Плащанията с кредитна или дебитна карта, се извършват съгласно изискванията за плащане с такъв вид средства.

С извършване на поръчката Потребителят потвърждава, че кредитната/дебитната карта, която се използва, е лично негова, или че е бил изрично упълномощен от собственика на кредитната/дебитната карта, за да я използва. Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на картата. Ако при отказ на издателят на съответната карта отказва да одобри плащането на Дружеството, „Вестео“ ЕООД няма да носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката.

За да направите валидна поръчка, е необходимо стойността на поръчаните артикули да бъде минимум 9.99лв. Ако решите да поръчате нещо под тази стойност, моля обадете се на телефон 0890343060 и там наш колега ще приеме поръчката ви. Цената за доставка на такава поръчка е 6лв, независимо от адреса за доставка на територията на България.

Доставка

Заявените и потвърдени поръчки се обработват, предават на куриер или се доставят със собствен транспорт на Дружеството до Потребителя.   Потребителят следва да приеме всяко възможно удължаване на времето за доставка, което се дължи на забавяне поради непредвидени обстоятелства извън контрола на Дружеството, в съответствие с предвиденото в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителя. Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка.

В случай, че потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и съответният куриер/доставчик  не може да осъществи доставката според графика, на вратата на доставка се оставя известие с телефон на куриера, с който Потребителят следва да се свърже в рамките на три работни дни или се следват правилата на уведомяване на съответната куриерска фирма. При липса на комуникация и невъзможност да се връчи пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството. Когато във връзка с изпълнението по договора Дружеството е направило разноски, Дружеството има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Срок на доставка:  Срокът на доставка е от 1 до 30 работни дни!

Условия за безплатна доставка

За да е безплатна доставката, цената на поръчаната стока трябва да е равна или по- голяма от 500 лв.

В случай че, Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, той следва да заплати допълнителната услуга. При пренасочване на пратката към друг адрес поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, допълнителната услуга отново се заплаща.

Безплатна доставка се предлага за поръчки на стойност над 500 лв., независимо от броя на артикулите, поръчани с една поръчка. По изключение, при поръчка на по-големи количества или по-тежки от обичайното стоки, стойността на доставката се оскъпява, като Потребителя ще бъде информиран предварително за нея.

Рискът от загуба или повреда на стоката преминават върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от куриера, приеме Стоката.

Гаранция

Потребителят има право да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупената стока с договора за продажба. Извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска гаранция, което ще бъде описано изрично в описанието им на сайта. Търговската гаранция не ограничава гаранцията по Закона за защита на потребителите. Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката. Доказателство за даваната гаранция е стоковата разписка за получаване на стоката, придружаваща стоката.

Правото на Потребителя да упражнява претенции за гаранция към Дружеството приключва (спира да съществува) при: не уведомяване на Дружеството за очевидни дефекти на стоката при нейното получаване; изтичане на срока на законната гаранция;  механична повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя; използването на стоката при условия, които не отговарят на естествената й среда, поради влажност, химически или механични въздействия; повреда на стоката от извънредно натоварване или от употреба в противоречие с правилата и условията, предвидени в документацията, общи принципи, техническите стандарти за безопасност или подзаконовите актове, приложими в страната; или повреда на стоката, причинени от вода, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

Рекламация

При несъответствие на получената стока с договора за онлайн продажбата й, Потребителят има право да предяви рекламация по реда и при условията на Закона за защита на потребителите  в 14 дневен срок от получаването и. Адрес за предявяване на рекламации: гр. Бяла Слатина, ул. ‚‘‘Сладница“ № 18,. При основателна рекламация, дружеството възстановява на Потребителя и стойността на рекламираната стока. Потребителят следва да  предостави  чрез Формуляра за връщане банкова сметка, по която  сумата да бъде  възстановена.

Връщане на стоката

Потребителят има право да се откаже от Договора като върне закупената чрез онлайн продажбата стока. Потребителят  посочва причините за отказа си. Отказът от покупката може да бъде направен в срок от четиринадесет дни, считано от доставката на стоката. Заявлението за отказ следва да бъде изпратено по електронен път на имейл support@mebeligrande.com. Разходите по връщането на стока са за сметка на Потребителя. Когато във връзка с изпълнението по договора Дружеството е направило разноски и Потребителят се откаже от договора, Дружеството има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Потребителят е задължен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока, заявявайки своето решение в писмен вид.  Използва се следния Формуляр за връщане съгласно Закона за защита на потребителите:

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 • До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
 • С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
 • Поръчано на*/получено на*
 • Име на потребителя/ите
 • Адрес на потребителя/ите
 • Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
 • Дата

Потребител, който извести Дружеството за желанието си да върне закупена стока,  е отговорен  в рамките на четиринадесетдневен срок от заявлението си, да върне въпросната стока в състоянието, в което му е била доставена, като я изпрати обратно на Дружеството. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката в указания по-горе срок, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Адрес за връщане на стоката: гр. Бяла Слатина, ул. „Сладница“ № 18, в работни дни, от 10.00 до 17.00 часа.

Във Формуляра  за връщане на стока или чрез  имейл в изричен текст се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума. Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от получаване на стоката на посочения за връщане адрес. Разноските за банкови такси са за сметка на Потребителя.

Върната в срока по-горе стока се приема ако са изпълнени едновременно следните  условия:

 • Стоката е в оригиналната си опаковка;
 • Стоката не е употребявана, с нарушен вид или зацапване;
 • Да е приложена стоковата разписка, с която е получена стоката;

Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя. До момента на предаване на връщаната стока на Дружеството рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя, съгл. 47 т.9 от ЗЗП. Върната стока се преглежда, чрез отваряне на пратката в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Дружеството има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на клиента разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

Чл.7. Публикуване на продукти ( Афилиейт ) в сайта и извън него

7.1. Публикуването на продукти е достъпно за регистрирани в онлайн магазина афилиейт потребител.

7.2. Успешното създаване на афилиейт профил изисква попълването на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в МЕБЕЛИ ГРАНДЕ.

7.3. След изпращане на попълнения формуляр, Афилиейта получава съобщение от Администратора на имейл адреса, посочен при регистрацията. В съобщението е посочен начина за потвърждаване на регистрацията. Верификация на профила се извършва чрез имейл, изпратен на регистрирания от Афилиейта имейл. Не се допуска регистрирането на един и същ имейл за повече от един афилиетърски Профил. Ако един и същ имейл е посочен в два и повече Профила, последните се блокират и се изпраща съобщение за избор на потребителски профил. Активира се отново избраният от Афилиейта профил, а останалите остават блокирани. В случай на изтриване на афилиейт Профил, имейлът, използван за верификация на Профила, се освобождава за ново използване след изтичане на един ден от изтриване на Профила.

7.4. Афилиейта е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

7.5. Достъпът до профила на Афилиейта се осъществява чрез въвеждането на регистрирания имейл адрес и парола.

7.6. Продуктите на Афилиейта се изтриват автоматично от профила му след изтичането на 365 дни, считано от датата на публикуването им.

7.7. Срокът на активност на продукт(и) в Онлайн магазина , преди подновяването й от Афилиейта, е 90 дни след датата на публикуването й. Възможна е и промяна на датата на публикуване с по-ранна дата. Администраторът не дължи уведомление, нито посочва на афилиейтърите причини или критерии за промените в тези случаи.

7.8. Ако продукта не бъде подновен, същият автоматично ще бъде изтрит. Афилиейта може да изтрие сам своите продукти, чрез натискане на бутона „Изтрии“.

7.9. Във всички случаи, в които възникне проблем с продукт на Афилиейтър (технически, неправилна категория, статус или друг), същият следва да се свърже с Администратора чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с продукта.

7.10. За да публикува продукт, Афилиейта трябва да изпълни следните условия:
(1) Да посочи заглавие на продукта. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на продукта.

(2) Да опише продукта правилно така, че останалите потребители да се ориентират бързо и лесно.

(3) Да не публикува продукти от други онлайн магазини и да оронва престижа и реномето на фирмата.

(4) Да избере най-подходящата категория за продукта. Администраторът може да върне за редакция продукт, които е определен в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща. Пример: Афилиейта може да публикува продукти със съдържание „кухня” само в категория „Кухни“. Ако публикува продукт за търсене в категория „Антре”, администраторът има право да я премести в правилната категория без да уведомява потребителя за това.

(5) Да избере вида на продукта – “категория”. Афилиейта може да променя избрания вид на своят продукт след публикуването му. Администраторът може неограничено да променя вида на продуктите на Афилиейта, по своя преценка и в интерес на останалите потребители на Онлайн магазина . Афилиейта няма възможност да променя вида на своят продукт, ако Администраторът е направил промяна във вида на продукта.

(6) Да притежава авторските права върху приложените снимки (ако има такива) или разрешение за използването им от съответните правоносители. В случай, че Афилиейта публикува в Онлайн магазина лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в продукта тези данни и съдържание.

(7) Да опише продукта на български език (на кирилица).

(8) Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за продукти.

(9) Да не публикува дублиращи се продукти. За “дублиращи” се смятат продукти с еднакви или сходни описания, заглавия иснимки, както и такива, които предлагат подобни артикули.

(10) Да не публикува продукти с посочени за контакт телефонни номера, имейли и др.

(11) Да не публикува продукти, рекламирани в Онлайн магазина чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.

(13) Да не публикува продукти за други фирми, освен Мебели Гранде и партньорски.

(14) Афилиейтърите имат право да редактират публикуваните от тях продукти веднъж.

(15) Афилиейта се задължава да не използва в обявата снимки и изображения, които съдържат визуално натрапчиви и отличаващи се елементи и ефекти, включително, но не само:

(i) цветни рамки около самите снимки и изображения;

(ii) визуални ефекти и добавки върху снимките и изображенията с цел привличане на вниманието на потребителите, които видимо открояват визуално съответната обява от останалите продукти в сайта.

 

Чл.8. Сигнали при нарушени права на интелектуална собственост

8.1. Публикуването в сайта на съдържание, което нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната собственост (например на авторски текстове, описания, снимки или изображения без съгласие на правоносителите) е забранено. Продукти, които нарушават това правило, се премахват без предупреждение и без право на редакция.

8.2. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на права на интелектуална и/или индустриална собственост върху съдържание, публикувано от Потребители / Афилиейтъри, или съдържанието от външни източници, към които препраща сайта.

8.3. Уведомления и сигнали относно продукти или съдържание в сайта, за които се твърди, че нарушават права на интелектуална собственост, се изпращат чрез формата за контакт, достъпна тук. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от МЕБЕЛИ ГРАНДЕ при условията на Чл. 15.1 – 15.4 от Общите условия.

8.4. Право да сигнализират за евентуалното нарушение по чл. 9 имат:

(1) легитимният собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез продукти или друго потребителско съдържание в онлайн магазина ; или

(2) упълномощеният представител по Интелектуална собственост (ИС) или друго изрично упълномощено от легитимния собственик лице.

8.5. (1) Всеки сигнал за нарушени права на интелектуална собственост трябва да съдържа:

 

 1. пълномощно, в случай че лицето, което подава сигнала, не е легитимен собственик на обекта на ИС, чиито права са нарушени;
 2. доказателство за правата на интелектуална и/или индустриална собственост върху докладвания обект на нарушението (например свидетелство за регистрация за марка, дизайн, патент и пр.);
 3. пълен списък с линкове към докладваните продукти.
  (2) Притежателите на авторски права представят доказателства за авторство и оригиналност върху своите творби, чиито права са нарушени.

8.6. Администраторът разглежда подадения сигнал в срок от 14 дни от датата на получаване. Възможно е срокът да бъде удължен с цел проучване и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Отговор на сигнала се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които лицето е изпратило жалбата. В случай че бъдат установени неточности или в подадения сигнал липсват някои от изискуемите документи, Администраторът може да се свърже с подателя на сигнала за допълнителни инструкции.

8.7. Всички жалби за нарушени права на ИС, които Администраторът счете за основателни и подкрепени с доказателства се уважават, а докладваните продукти или съдържание се премахват от Уебсайта.

8.8. (1) Засегнатите афилиейтъри от жалбата имат право да оспорят действията по жалбата. Жалбоподателят се уведомява за всяко възражение от засегнат афилиейтър.

(2) Всеки засегнат афилиейтър от действия във връзка с жалба по този член може да изпрати своите възражения на имейл адрес support@mebeligrande.com. Администраторът по своя преценка свързва директно двете страни за осъществяване на директна комуникация, като уведомява страните за това по подходящ начин. В случай, че възраженията на засегнатия афилиейтър не са подкрепени с доказателства, обявата или съдържанието не подлежат на възстановяване.

Чл.9. Права на интелектуална собственост

9.1. Потребителят приема и се съгласява, че съдържанието на Уебсайта, различно от потребителското съдържание, включително, но не само: текстове, софтуер, кодове, графики, снимки, звуци, музика, видео, интерактивни функции и подобни („Съдържание”), както и марките, регистрирани и нерегистрирани дизайни, са собственост на МЕБЕЛИ ГРАНДЕ или са лицензирани от съответните правоносители, и са защитени с авторски и други права на интелектуална собственост. Във връзка с предоставянето на услугите, Уебсайтът може да съдържа някои обекти на интелектуална собственост, притежание на трети страни. Използването на тези обекти може да бъде предмет на лицензионно споразумение, сключено между тези трети страни и МЕБЕЛИ ГРАНДЕ. Потребителят се задължава да не извършва никакви действия, изразяващи се в: реверсиран инженеринг, декомпилиране или отделяне по друг начин на тези обекти, като никоя част от настоящите Общи условия не следва да се разбира като предоставяне на права във връзка с тези обекти. Съдържанието и Услугите на Уебсайта се предоставят такива, каквито са, единствено за информация и лична употреба на потребителя, и не могат да бъдат използвани, копирани, пресъздавани, разпространявани, споделяни, излъчвани, изобразявани, продавани, или по друг начин използвани за каквито и да било цели, без изричното предварително писмено съгласие на съответния притежател. МЕБЕЛИ ГРАНДЕ си запазва всички права върху Уебсайта и Съдържанието. Потребителите се задължават да не предприемат действия, свързани с използване, копиране или разпространение на която и да е част от Съдържанието, освен при наличието на изрично съгласие за това, включително всякаква употреба, копиране и разпространение на Съдържанието на трети страни, получени чрез Уебсайта за каквито и да е цели. Всякакви действия по възпроизвеждане, модифициране, създаване на производни обекти, извличане на Съдържанието в цялост или частично, включително, но не само scraping или други форми на извличане на данни и/или пренасяне на Съдържанието на Уебсайта към други източници, както и компилации са изрично забранени. Копирането или възпроизвеждането на Уебсайта, Съдържанието или която и да е част от тях за бъдещо възпоризвеждане или използване, са изрично забранени.

Наименованието „Вестео“ ЕООД, лого, корпоративни символи и търговски марки, както и цялото съдържание на сайта, са собственост на Дружеството и/или на неговите партньори и доставчици. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Дружеството. Материалите на този сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и връзки  (линкове) от която и да е част от сайта, съобразно действащото българско законодателство.

Потребителят има право да ползва свободно ресурсите на сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в тези Общи условия. Потребителят няма право да използва сайта  по начин, който нарушава местен или международен закон и/или правата на други лица. Потребителят няма право да качва или разпространява материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права или интереси на трети лица. Ако Потребител сметне, че съобщение, изпратено до него, по какъвто и да е начин от Дружеството, накърнява авторско или друго право, той/тя може да се свърже с Дружеството чрез наличните на сайта данни за контакт, за да може Дружеството да вземе информирано решение.

Чл.10. Обезщетение

10.1. Потребителите обезщетяват за вреди и освобождават от отговорност МЕБЕЛИ ГРАНДЕ, неговите служители, възложители, агенти, доставчици на услуги (когато има такива) във връзка с всякакви искове, жалби, вреди, имуществени санкции, задължения, загуби, разходи или съдебни разноски, произтичащи от: (1) нарушение на която и да е разпоредба на настоящите ОУ или на приложимото законодателство; (2) нарушаване на права на трета страна, включително, но не само права върху интелектуална собственост, търговска марка, търговска тайна или друго право на собственост или на поверителност; или (3) всяка жалба, съдържаща твърдения във връзка с това, че съдържанието, публикувано от потребителя е причинило вреда на трета страна. Това задължение за отговорност и обезщетение е валидно и при промяната на настоящите ОУ, както и прекратяване и преустановяване на използването на Услугите и на Уебсайта от страна на потребителя.

Чл.11.Съобщения и нотификации

11.1. В процеса на регистрация и по всяко време след това Потребителят има възможност да изрази своето изрично съгласие за получаване на маркетинг комуникация, оферти и съвети от Администратора и негови партньори (ако има такива).

11.2. Потребителят има право да оттегля своето съгласие за получаване на маркетинг комуникация, оферти и съвети от Администратора и негови партньори (ако има такива) по всяко време чрез настройките на своя профил в Уебсайта.

11.3. Възможно е в процеса на използване на Онлайн магазина Потребителят да получава нотификации за нови съобщения по публикувани от него продукти, информация за нови продукти по любими търсения. Потребителят има право да оттегля своето съгласие за получаване на този тип нотификации и съобщения по всяко време чрез настройките на своя профил в Уебсайта.

Чл.12. Поверителност

12.1. Използването на онлайн магазина и нейните Услуги се считат за изразено от Потребителя съгласие личните му данни, включително и предварително определените чувствителни такива, да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Онлайн магазина , съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за поверителност, постоянно достъпна на следния адрес.

12.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

12.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения от Администратора във връзка с използването на Уебсайта и Онлайн магазина , включително, но не само: при промени в ОУ, Приложенията към тях и приложимото законодателство, промени във вида и характеристиките на Услугите, както и други промени, които засягат съществени права на Потребителите.

12.4. В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на МЕБЕЛИ ГРАНДЕ, приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до личните съобщения на потребителите.

Чл.13. Допълнителни и общи разпоредби

13.1. Администраторът има право да установява ограничения относно използването на Услугите, свързани с:

(а) максималния брой дни, през които потребителското съдържанието ще се поддържа;

(б) максималния брой и размер на публикациите, имейл съобщенията или друго съдържание, което може да се предава или съхранява от Услугата;

Потребителят потвърждава и приема, че МЕБЕЛИ ГРАНДЕ не носи отговорност за изтриването или невъзможността за съхраняване на съдържанието в Уебсайта. Потребителят се съгласява, че МЕБЕЛИ ГРАНДЕ си запазва правото по всяко време да променя или прекратява Услугата (или която и да е част от нея) без предизвестие и МЕБЕЛИ ГРАНДЕ не носи отговорност пред потребителите или третите страни за такава промяна или прекратяване на Услугата. Потребителят приема и се съгласява, че МЕБЕЛИ ГРАНДЕ, по свое собствено усмотрение, има правото (но не и задължението) да изтрива или деактивира неговия профил, да блокира неговия имейл или IP адрес или по друг начин да прекрати потребителския достъп или ползване на Услугата (или на част от нея) незабавно и без предизвестие и да премахне всяко съдържание в Услугата при нарушение на ОУ, Политиката за поверителност и приложимото законодателство и законните интереси на Администратора от страна на потребител.

13.2. Потребителят приема и се съгласява, че използването на Уебсайта и Услугата е изцяло на негова отговорност, както и че Уебсайтът и Услугата се предоставят такива, каквито са, без каквито и да е гаранции. Всякакви изрични и подразбиращи се гаранции, включително, но не само, гаранции за намиране на продукт(и), годни за определената цел, ненарушаване на права на трети страни, са изрично изключени, доколкото това е позволено от закона. МЕБЕЛИ ГРАНДЕ не поема отговорност или гаранции, надвишаващи законоустановения минимум относно точността и пълнотата на съдържанието на Уебсайта или съдържанието на който и да е уебсайт на трета страна, свързан с Уебсайта, и не поема никаква отговорност относно: (I) грешки или неточности в съдържанието, (II) претърпени имуществени или неимуществени вреди от всякакво естество, настъпили в резултат от достъпа до и използването на Уебсайта и Услугата, (III) всякакъв неоторизиран достъп до или използване на нашите Услуги и/или всякаква лична информация съхранявата чрез тях, (IV) всякакви нарушения или прекъсвания на връзката с Уебсайта, (V) всякакви бъгове, вируси, троянски коне или други подобни, които могат да бъдат предавани на или чрез Уебсайта от трета страна, и/или (VI) всякакви грешки или пропуски в съдържанието или загуби или вреди, настъпили в резултат на съдържание, което е публикувано, изпратено чрез имейл, комуникирано, излъчено или по друг начин станало достъпно на Уебсайта или Услугата. МЕБЕЛИ ГРАНДЕ не гарантира, не препоръчва, нито поема отговорност за който и да е продукт и производител. МЕБЕЛИ ГРАНДЕ не представлява страна по договорките за продукти с изпълнение по поръчка относно срокове за изработка и не носи отговорност за съблюдаването на нейното изпълнение между потребители, доставчици и производители на продукти и услуги.

13.3. При никакви обстоятелства МЕБЕЛИ ГРАНДЕ, неговите служители, ръководство или представители не поемат отговорност за преки, косвени, инцидентни, специални, последващи или други вреди над законоустановения минимум (дори и когато МЕБЕЛИ ГРАНДЕ са били предупредени за възможността от настъпването на тези вреди), произтичащи по какъвто и да е начин от използването на Уебсайта или Услугата, включително, но не само, когато тези вреди произтичат от правилно или неправилно използване на Уебсайта или Услугата, от неспособността за използване на Уебсайта или Услугата, както и от прекъсването, преустановяването, промяната или прекратяването на Уебсайта или Услугата. Това ограничаване на отговорността следва да се прилага и по отношения на вредите, настъпили в резултат на други услуги, получени чрез или рекламирани във връзка с Уебсайта или Услугата или чрез линкове на Уебсайта, както и в резултат на получена информация, мнения или съвети, предоставени чрез или рекламирани във връзка с Уебсайта или Услугата или всякакви линкове на Уебсайта. Потребителят разбира и приема, че МЕБЕЛИ ГРАНДЕ не носи отговорност за публикациите на потребителите или за клеветнически, обидни или незаконни действия от страна на други потребители или трети страни, както и че рискът от вреди, настъпили в резултат от гореизброените, се носи изцяло от Потребителя. МЕБЕЛИ ГРАНДЕ не дава никакви гаранции, че Уебсайтът е подходящ за използване на други територии. Тези потребители, които осъществяват достъп до Уебсайта от други юрисдикции, действат на свои отговорност и риск, както и носят отговорност относно спазването на местното законодателство.

13.4. Правата, които тези ОУ предоставят на потребителите не могат да бъдат прехвърляни от тях на трети лица.

Чл.14. Приложимо право. Жалби

14.1.1 В случаите, когато услуги в Онлайн магазина не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формата за контакт или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или използван за публикуване на продукти или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

14.2. Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

14.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в необходимата информация.

14.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

14.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с Онлайн магазина . По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

Чл.15. Контролни органи и алтернативно решаване на спорове. Медиация.

15.1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в онлайн магазина за онлайн решаване на спорове ОРС.

15.2. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото действащо българско законодателство. Спорове във връзка с използването на Уебсайта и Онлайн магазина , които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

Чл.16. Система за оценка и обратна връзка

16.1 Всички описани по-долу функционалности или опции на системата за оценяване и обратна връзка функционират правилно и са достъпни за всички Потребители.

16.2 Системата за оценка и обратна връзка позволява на Потребител да оцени субективно друг Потребител и отношенията с него, свързани със сключването на договорка за дарение в МЕБЕЛИ ГРАНДЕ. Оценката се състои от пет звездна система за оценяване и коментар на оценяващия. Основание за оценката би могъл да бъде всякакъв контакт между Потребителите по повод на обява в МЕБЕЛИ ГРАНДЕ, а не само сключването на договорка.

16.4. Допълнителната информация в мненията и обратната връзка остава скрита и ще има спомагателна роля за целите на верифициране на действията на Потребителите от страна на МЕБЕЛИ ГРАНДЕ.

16.5. Ако на конкретен потребител е дадена повече от една оценка от един и същ Потребител, в средната оценка, изчислена за оценявания Потребител, ще бъде включена само най-новата оценка.

16.6. Оценката и отзивите не трябва да нарушават разпоредбите на приложимото законодателство и по-конкретно не могат да съдържат:

а) Вулгарни изявления, нецензурно и порнографско съдържание или съдържание, което предизвиква омраза, расизъм, ксенофобия и конфликти между нациите,

б) уеб адреси или връзки към други уебсайтове,

в) рекламно съдържание, друго търговско съдържание,

г) данни на Потребители или други физически лица, по-конкретно: име и фамилия, място на пребиваване, телефонен номер или e-mail адрес, номер на банкова сметка,

д) съдържание, което нарушава правата на трети лица, включително правата върху интелектуалната собственост, добрите нрави, правата на личността, вкл. доброто име, репутацията на други Потребители или трети лица,

е) съдържание, което е резултат от споразумение или договорка с други Потребители или трети лица за оказване на влияние върху оценката, мненията в обратната връзка или отзивите (например с цел изкуствено завишаване или занижаване на оценката на даден Потребител)

ж) съдържание, което е невярно, клеветническо или представлява акт на нелоялна конкуренция.

16.7. МЕБЕЛИ ГРАНДЕ има право да изключи дадена оценка от средната оценка на Потребителя или да изтрие оценка изцяло или отчасти, когато оценката или обратната връзка:

а) се отнася за потребител, различен от оценявания потребител,

б) е дадена от Потребителя за него самия,

в) е дадена от служители, роднини и близки на оценявания Потребител,

г) се издава в резултат на договорка с Потребителя само за целите на повлияване на оценката и мненията (например с цел изкуствено завишаване или занижаване на оценката на даден Потребител)

д) е издадена от потребителски профил, създаден въз основа на временен имейл адрес,

е) е била изложена по начин, който показва автоматизиране на процеса или по начин, пречещ на анализа на мрежовия трафик,

ж) нарушава Общите условия по друг начин.

16.8. По отношение на съдържанието на оценката и отзивите, към момента на тяхното даване, Потребителят предоставя на МЕБЕЛИ ГРАНДЕ неизключителен, териториално неограничен и безплатен лиценз при условията, посочени в точка 5.7. Общите условия и останалите точки в чл.5 от ОУ.

Чл.17. Данни за контакт

17.1. Седалището и адреса на управление на Администратора е гр. Бяла Слатина,  ул. „Сладница“ № 18.

17.2. Контакт с Администратора може да се осъществи:

 • ВЕСТЕО ЕООД
 • на телефонен номер +359 (0)890343060;
 • чрез формата за контакт, достъпна тук;
 • на имейл адрес: support@mebeligrande.com;
 • при въпроси, свързани с личните данни: sales@mebeligrande.com

 

Информация за онлайн решаване на потребителски спорове съгласно чл. 14, ал. 1 от ОРС (регламент за Онлайн Решаване на Спорове):

 Съгласно разпоредбите на чл. 14, ал. 1 от ОРС Европейската комисия предоставя една от платформите си на потребителите за разрешаване на онлайн спорове. Платформата (http://ec.europa.eu/consumers/odr) дава възможност за постигане на извънсъдебни споразумения по спорове, свързани с онлайн покупки и договори за услуги.